Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XXXI/199/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 lutego 2005 roku


w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Sztumie na rok 2005.


Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz §71, ust. 1 Statutu Gminy Sztum stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr VI/19/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 lutego 2003 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego nr 48, poz. 719 z dnia 4 kwietnia 2003 roku) - Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Zatwierdza się plany pracy resortowych komisji Rady Miejskiej w Sztumie na 2005 rok stanowiących załączniki od nr 1 – 5 niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji Rady Miejskiej.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiZałącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/199/2005 z dnia 19 lutego 2005

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/199/2005 z dnia 19 lutego 2005

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/199/2005 z dnia 19 lutego 2005

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/199/2005 z dnia 19 lutego 2005

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/199/2005 z dnia 19 lutego 2005