Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XXXI/197/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 19 lutego 2005 roku


w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcie umowy najmu na budynek użytkowy położony w Sztumie przy ul. Żeromskiego.

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. nr 261 poz. 2603) Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony na budynek użytkowy, położony na części działki n 18/20 w Sztumie przy ul. Żeromskiego, obręb geodezyjny nr 4.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE


Joachim MajewskiUzasadnienie

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Budynek użytkowy położony na części działki nr 18/20 w Sztumie przy ul. Żeromskiego, obręb geodezyjny nr 4, jest wynajmowany dla osoby fizycznej. Obecny najemca wystąpił o rozwiązanie umowy z uwagi na stan zdrowia. Ponadto inna osoba fizyczna wystąpiła o wynajem budynku z przeznaczeniem na sklep spożywczo- przemysłowy w trybie bezprzetargowym.

Powyższe działanie pozwoli na uregulowanie zobowiązań finansowych wobec Gminy Sztum.

Do kompetencji Rady należy wyrażanie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Pod rozwagę poddaję projekt uchwały w przedstawionej sprawie.