Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
uchwała Nr XXXI/196/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 lutego 2005 roku


W sprawie wytypowania do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Lipowej nr 7 w Sztumie.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 3 uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 z późn. zm. w związku z § 2 ust. 2 uchwały Nr XLI/327/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 marca 2002 roku w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Sztum i art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. nr 261 poz. 2603)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Lipowej nr 7 w Sztumie.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE


Joachim Majewski
Uzasadnienie

Zgodnie z paragrafem 2 ust. 2 Uchwały Nr XLI/327/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02 marca 2002 roku w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Sztum, sprzedaż lokalu nie obciążonego umową najmu następuje w drodze przetargu w trybie odrębnych przepisów.
Ponadto Uchwała Nr X/50/2003 Rady Miejskiej Sztum z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztum w latach 2003-2007 określa, że sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu jest możliwa tylko w przypadku wolnego lokalu.

Biorąc za podstawę § 2 ust. 1 pkt. 3 uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, zgody Rady Miejskiej, wyrażonej odrębną uchwałą wymaga sprzedaż nieruchomości. Pod rozwagę Rady poddaję projekt podjęcia uchwały w przedstawionej sprawie.

Wpływy ze sprzedaży mieszkania przyczynią się do realizacji dochodów budżetu gminy z tytułu sprzedaży majątku komunalnego.