Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 11/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 4 lutego 2005 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy n 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.722.953 zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 29.935.704 zł
3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w działach: 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2- plan finansowy dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Załączniki do zarządzenia są dostępne w Biurze Rady u Pani Czesławy Jaźwińskiej.