Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XXX/186/2004
Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 30 grudnia 2004 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XX/109/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 .


Na podstawie art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. z 2002 roku w Dz. U. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 roku w Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) –

Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1.


W załączniku Nr 1 XX/109/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:
- w dziale III, pkt 8 kolumna 7 wykreśla się kwotę 13.000,-zł, a wpisuje kwotę 12.340,-zł;
- w dziale III, pkt 2 kolumna 7 wykreśla się kwotę 11.000,-zł, a wpisuje kwotę 11.660,-zł;

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 zaplanowano wydatki w kwocie 11.000,-zł na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z grup ryzyka na kolonii wraz z programem socjoterapeutycznym w Szkole Podstawowej w Piekle. Tuż przed rozpoczęciem kolonii Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna nałożyła obowiązek przeprowadzenia prania i dezynfekcji pościeli. Zadanie to nie zostało wcześniej przewidziane w kosztach organizacji kolonii, ponieważ pościel ta była nowa, wcześniej nie używana. Koszt tej usługi wyniósł 660,-zł. W/w kwotę proponuje się przenieść z zakupów wyposażenia dla Ośrodka Socjoterapeutycznego w Piekle.
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.