Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 126/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28 grudnia 2004 roku




w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w IV kwartale 2004 r. określonych w punktach 4, 16, 17 i 18 - wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

mgr Leszek Tabor







U z a s a d n i e n i e:


Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2004 roku
dokonuje się w dziale:
1) 630 „Turystyka” w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na wydatki inwestycyjne pn. „Rowerem przez Europę – budowa ścieżki rowerowej” o kwotę 500 zł oraz „Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego i społecznego” o kwotę 84.227 zł w celu zabezpieczenia wydatków,
2) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdz.:
- 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 15.250 zł w celu zabezpieczenia wydatków na utrzymanie i konserwację sieci burzowej na terenie miasta i gminy,
- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 500 zł w celu sfinansowania wydatków bieżących związanych z oświetleniem ulic,
- 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 7.000 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na utrzymanie szaletu, dekorację miasta i koniecznością przeprowadzenia remontu szaletu oraz przystanków autobusowych (zniszczonych w trakcie wichury), oraz 6.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i dróg w osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie”,
3) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 4.300 zł w celu zabezpieczeniu wydatków na sfinansowanie dotacji dla Sztumskiego Centrum Kultury.
4) 926 „Kultura fizyczna i sport” przenosi się zadanie inwestycyjne pn. „Sztumskie Pole – wieś przyjazna dzieciom i młodzieży” w kwocie 27.700 zł z rozdz. 92695 „Pozostała działalność” do rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 126/2004