Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XXIX/175/04
Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 4 grudnia 2004 roku


w sprawie użyczenia dla Ludowego Klubu Sportowego w Postolinie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Postolin, stanowiącej gminny zasób nieruchomości.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 11 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 03 października 2002 roku Nr 66 poz. 1510

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej budynkiem socjalno-użytkowym położonej na działce nr 334 o pow. 1,3200ha, stanowiącej gminny zasób nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Postolin gm. Sztum dla Ludowego Klubu Sportowego w Postolinie z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Klubu.


§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum .


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

Uzasadnienie:


Na terenie naszej gminy działa Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” w Postolinie, który występuje jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
Klub złożył wniosek o przekazanie w użyczenie boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym w Postolinie.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ze zmianami, majątek gminy może być użyczony na czas nieokreślony wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej.

W celu umożliwienia Ludowemu Klubowi Sportowemu w Postolinie realizacji zadań, proponuje się przekazanie nieruchomości opisanej w § 1 Uchwały w użyczenie na czas nieokreślony.


Projekt Uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.