Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XXIX/170/04
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 4 grudnia 2004 roku


w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz terminów i sposobu płatności podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 pkt 1,2,3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach o opłatach lokalnych (j. t. w Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) –

Rada Miejska , u c h w a l a co następuje :

§ 1.


Ustala się wysokość podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy od każdego psa 23,- zł rocznie.

§ 2.


Ustala się terminy i sposoby poboru podatku :
1/ podatek płatny jest z góry bez wezwania do 30 czerwca roku podatkowego lub w ciągu
dwóch tygodni od daty wejścia w posiadanie psa.
2/ podatek pobiera się w połowie stawki , o której mowa w § 1, jeżeli osoba weszła
w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
3/ pobór podatku od posiadania psów dokonywany będzie w drodze inkasa przez
upoważnionych inkasentów na podstawie prowadzonych list
- w mieście: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Zakładzie Karnym, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełmińska”, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Parkowe 5,7”, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Parkowa”.
- na wsi : sołtysi.
§ 3.


Traci moc uchwała Nr XV/83/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz terminów i sposobu płatności podatku.
§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:
W zakresie podatku od posiadania psów ustawodawca nadał radom gmin pełne uprawnienia do stanowienia stawek szczegółowych, stosowania ulg i zwolnień, a także określenia sposobu poboru podatku, terminów płatności, określenia inkasentów. Po przeprowadzeniu analizy realizacji tego podatku za rok 2004 proponuje się jego podniesienie w niewielkim stopniu ( o 1,- zł) , jednocześnie podejmując działania zmierzające do „uszczelnienia” tego podatku przez sporządzenie i aktualizowanie wykazów posiadaczy psów oraz częstsze kontrole realizacji obowiązku wynikającego z uchwały.
Ustawodawca określił również, że podatku od posiadania psów nie pobiera się :
1/ z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych ( niewidomych,
głuchoniemych, niedołężnych),
2/ od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe –
od jednego psa,
3/ z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po
dwa na każde gospodarstwo.
Burmistrz Miasta i Gminy wnosi o podjęcie niniejszej uchwały w proponowanym brzmieniu.