Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XXIX/167/04
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 4 grudnia 2004r.w sprawie zwolnień w podatku rolnym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.


1. Zwalnia się w podatku rolnym:
a) grunty położone na terenach wiejskich wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Na podstawie art.13e Ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r. (tekst jedn. Dz.U.z 1993r. Nr 94, poz.431 ze zmianami) - rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe niż określone w ustawie.
Rada Miejska wprowadza zwolnienie w podatku rolnym dla gruntów położonych na terenach wiejskich wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.