Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XXIX/166/04
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 4 grudnia 2004r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2002r. Dz.U.Nr 9, poz.84 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.


1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki i grunty gminnego zasobu nieruchomości nie oddane w zarząd, posiadanie lub na podstawie innego tytułu,
a) budynki lub ich części i grunty zajęte na świetlice wiejskie,
b) budynki lub ich części i grunty położone na terenach wiejskich wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust.1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.


Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/306/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 listopada 2001r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Na podstawie art.7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (tekst jedn. Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zmianami) - rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w art.7 ust.1 w/w ustawy.
Rada Miejska wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków lub ich części i gruntów gminnego zasobu nieruchomości nie oddanych w zarząd , posiadanie lub na podstawie innego tytułu, zajętych na świetlice wiejskie oraz położonych na terenach wiejskich wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.