Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XXIX/164/04
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 4 grudnia 2004r.


w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta
do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431 ze zm.), Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. (M.P. Nr 43, poz.765 z 2004r.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. (M.P. Nr 43, poz.765) z kwoty 37,67 zł za 1 q do kwoty 34,00 zł za 1 q.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3


Traci moc Uchwała Nr XV/84/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Ustawa o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431 ze zmianami) w art.6 ust.3 nadała radom gmin uprawnienia do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Rada Miejska w Sztumie podjęła uchwałę o obniżeniu średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 15 października 2004r. 37,67zł/1q do wysokości 34,00zł za 1 q.
Ustalona cena 1q żyta stanowi podstawę do wymiaru podatku rolnego.