Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XXIX/162/04
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 4 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Sztum”.Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. w Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) –

Rada Miejska uchwala, co następuje :


§ 1.


Przyjmuje się „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Sztum” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


P r z e w o d n i c z ą c y
R a d y Mi e j s k i e j

Joachim Majewski


U z a s a d n i e n i e :

Zgodnie z art. 19 ust. 1 cytowanej w projekcie uchwały ustawy Prawo energetyczne, Burmistrz Miasta i Gminy opracował „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Sztum”. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Pomorskiego w Gdańsku (pismo Nr DGI.II.0053-19/PZ/04 z dnia 31.08.2004 r.) w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz przez Wojewodę Pomorskiego(pismo Nr RR/Energ-Ew.-109/04 z dnia 27.08.2004 r.) w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa.
Projekt założeń wyłożony był do publicznego wglądu na okres 21 dni (od 27.09.2004 r. do 18.10.2004 r.). W okresie wyłożenia nikt nie złożył wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu.
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.