Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie nr 114/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 19 listopada 2004r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Na podstawie art.19 ust.2, art.20 i art.21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje
§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , o wartości do 60.000 EURO na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Domańskiego w Sztumie
powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty
w składzie :
Przewodniczący: Tchórzewski Zbigniew
Członkowie: Dobrzyński Marek
Nowak Teresa

§ 2


1.Postępowanie wszczęto dnia 16.11.2004r na wniosek Zbigniewa Tchórzewskiego – Kierownika Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego UMiG Sztum.
2.Przetarg odbędzie się w dniu 03.12.2004r , o godz. od 12.30 w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 33 .

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor