Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 99/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 października 2004 roku
w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/144/04 z dnia 9 października 2004 roku.


Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz
§ 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:


§ 1


1. W budżecie gminy na rok 2004 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Uzasadnienie:


Podziału wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/144/04 z dnia 9 października 2004 r.

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w dziale:
1) 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”:
a) o kwotę 7.000 zł w związku z otrzymaniem środków ze Stowarzyszenia Nasza Szkoła Podstawowa w Gościszewie na dofinansowanie częściowej wymiany okien w Szkole Podstawowej w Gościszewie, na które gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (30.400 zł). Całkowity koszt zadania wyniesie 80.000 zł w tym: środki z budżetu gminy 42.600 zł, dotacja z budżetu państwa 30.400 zł oraz środki Stowarzyszenia Nasza Szkoła Podstawowa w Gościszewie 7.000 zł,

b) o kwotę 8.676 zł w związku z otrzymaniem środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates w Warszawie na projekt pn. „Gastronomia i kultura”, który będzie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Sztumie od miesiąca października 2004 roku,

2) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75405 „Komendy powiatowe Policji” o kwotę 15.550 zł w związku
z dokonanymi darowiznami pieniężnymi przez firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie,

3) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 29.681 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu dofinansowania utrzymania wysypiska śmieci
w Nowej Wsi przez Gminę Stary Targ, które zostanie przeznaczone na zainstalowanie piezometra do monitoringu wód ze składowiska odpadów
i zakup ciągnika gąsienicowego SLG, oraz inne niezbędne prace na wysypisku śmieci w Nowej Wsi.


II. Przeniesień planowanych wydatków między działami dokonuje się:
1) z działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01036 „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” w kwocie 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska do gier małych w Czerninie” oraz do rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizyczne i sportu” w kwocie 10.000 zł na zadanie inwestycyjne
pn. „Urządzenie placu zabaw we wsi Sztumskie Pole” w celu dostosowania w/w wydatków do klasyfikacji budżetowej wskazanej
w kontrakcie wojewódzkim.

Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych zgodnie
z zawartą umową z Wojewodą Pomorskim. Zadanie pn.:
1. „Budowa boiska do gier małych w Czerninie” otrzymuje brzmienie „Zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży w Czerninie”,
2. „Urządzenie placu zabaw we wsi Sztumskie Pole” otrzymuje brzmienie „Sztumskie Pole - wieś przyjazna dzieciom i młodzieży”.

2) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicza Straż Pożarna” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwotę 7.020 zł w celu sfinansowania zakupu agregatu wysokociśnieniowego dla OSP w Gościszewie.

III. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej do dz. 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92695 „Pozostała działalność” kwotę 9.000 zł w celu sfinansowania zakupu nagród rzeczowych dla
zawodników z klubów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 99/2004