Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
UCHWAŁA Nr 147/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 9 października 20004 roku


w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Sztum miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Na podstawie art.12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Tekst jedn. Dz. U z 2002 r. nr.147, poz. 1231 ze zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tekst jedn. Dz. U z 2001 r. nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1


Określa się zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Sztum, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Traci moc § 2 uchwały nr XLII/248/93 Rady Miasta i Gminy Sztum z dnia 05
czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania, w brzmieniu nadanym uchwałą nr XV /127/95 Rady Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 czerwca w sprawie zmiany uchwały nr XLII/248/93 Rady Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad ich usytuowania
§3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Joachim Majewski
Załącznik nr 1 do uchwały nr 147/2004