Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 93/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 września 2004 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy
w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 25.952.081 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 27.802.924 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do działu 926 „Kultura fizyczna i sport”.

4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami
w dziale 750 „Administracja publiczna”, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” i w dziale 851 „Ochrona zdrowia”.


Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum


Leszek TaborUzasadnienie:


I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w oparciu o umowę wykonawczą Nr 100 zawartą 7 września 2004 r.
z Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie środkami pochodzącymi
z budżetu państwa zadań inwestycyjnych pn.:
1. „Zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży w Czerninie” o kwotę 17.200 zł,
2. „Sztumskie Pole – wieś przyjazna dzieciom i młodzieży” o kwotę
17.700 zł.

II. Przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92695 „Pozostała działalność” w kwocie
2.100 zł dokonuje się w celu sfinansowania przejazdu zespołu piłkarskiego na mecz.

III. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się
w dziale:
- 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” o kwotę
449 zł w celu sfinansowania odpisu na ZFŚS,
- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz.. 75416 „Straż Miejska” o kwotę 9 zł w związku z dokonanym odpisem na ZFŚS,
- 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85149 „Programy polityki zdrowotnej”
o kwotę 1.000 zł w celu sfinansowania zakupu materiałów związanych
z realizacją programów profilaktyki zdrowotnej.


Załacznik do Zarządzenia Burmistrza nr 93/2004