Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 91/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 września 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w III kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w III kwartale 2004 r. określonych w punkcie 16 - wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum


Leszek TaborU z a s a d n i e n i e:


Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na III kwartał
2004 roku dokonuje się w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 11.000 zł w celu pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem zieleńców
w mieście.


Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 91/2004