Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie nr 88 / 2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie

z dnia 31 sierpnia 2004roku


W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Na podstawie Art. 30 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku § 4 , § 5, § 8 Uchwały Nr XXXIII/ 282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości
Zarządzam co następuje:
§1

Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr :
· 1 mieszczącego się w budynku nr 36 klatka „ F” w Sztumie przy ul. Sienkiewicza, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 29.228,00zł (łącznie z udziałem do gruntu)
wytypowanego do sprzedaży Uchwałą Nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku, powołuję komisję w składzie:

1.Przewodniczący: Waldemar Fierek Członek Rady Miejskiej w Sztumie
2.Członek : Teresa Wasielewska – Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
3.Członek : Halina Tymoszuk –Insp. Ref. Gosp. Nieruchomościami

§2

Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor