Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 73/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28 lipca 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rokNa podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy
w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24.803.407 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 26.654.250 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami
i paragrafami w dziale 750 „Administracja publiczna” i w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej
do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.


Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:


1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w oparciu o pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu Nr FB. I – 3011/D/63/2004 z dnia 23 lipca 2004 roku zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 1.067 zł przeznaczonej na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki.

2. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami dokonuje się w dziale:
- 750 „Administracja publiczna” z rozdziału 75023 „Urzędy gmin” do rozdziału 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 5.333 zł w celu zabezpieczenia wydatków związanych z wynajmem autokaru na przewóz delegacji z gminy Sztum do Ritterhude na uroczystości Hammefest odbywających się w dniach 4-5 września 2004 roku,
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 7.000 zł na konserwację oświetlenia ulicznego w związku ze zmianą stawki podatku VAT z 7 %
na 22 %.

3. Przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury technicznej – Aktywizacja społeczna i gospodarcza w gminie Sztum poprzez stworzenie Parku Inwestycyjnego” o kwotę 1.500 zł dokonuje się w celu sfinansowania wydatków związanych w części z nabyciem do gminnego zasobu działki
w Koniecwałdzie i zakupem kserokopii map.

Załączniki Zarządzeń Burmistrza dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w Biurze Rady Miejskiej w pok. nr 34.