Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 68/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 8 lipca 2004 rokuW sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu najmu lokalu i kosztów eksploatacyjnych.

Na podstawie §5 uchwały XXXI/259/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sztum z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych, Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku Pośrednictwa Finansowego z dnia 28.06.2004 roku zarządza, co następuje:

§ 1


1. Rozłożyć na 5 rat zaległy czynsz z tytułu najmu lokalu i kosztów eksploatacyjnych w kwocie 2.504,43 (słownie: dwa tysiące pięćset cztery 43/100), płatne następująco:
- w terminie do 31.08.2004 w wysokości 704,43 zł
- w terminie do 30.09.2004 w wysokości 600 zł
- w terminie do 31.10.2004 w wysokości 600 zł
- w terminie do 30.11.2004 w wysokości 600 zł

2. Od należności rozłożonej raty nie pobiera się odsetek za okres od wydania decyzji do upływu terminu zapłaty każdej raty określonej w §1 ust. 1.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych w §1 ust. 1 Zarządzenie traci moc, a pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami od należności głównej, liczonymi od dnia wymagalności do dnia spłaty.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ogólno – Organizacyjnego.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor