Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XXIV/136/04
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 3 sierpnia 2004 r.W sprawie nabycia na własność przez gminę Sztum działek oznaczonych numerami : 572/1 , 575, 614 i 626 , położonych w obrębie II miasta Sztum , stanowiących własność Skarbu Państwa

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U Nr 142 poz.1591 z 2001 r ze zmianami) oraz art. 5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 32 poz.191 ze zmianami )
Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości następujących działek stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie II miasta Sztum:
1) działki nr 572/1 o pow.696 m2 opisanej w KW nr 6689
2) działki nr 575 o pow.3169 m2 opisanej w KW nr 6690
3) działki nr 614 o pow.731 m2 opisanej w KW nr 22795
4) działki nr 626 o pow. 259 m2 opisanej w KW nr 22795
Dla nieruchomości księgi wieczyste są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski