Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 61/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2004 rokuw sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 zgodnie z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje:

§ 1


Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

W skład komisji wchodzą:
1. Richert Barbara - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej,
- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2. Bielecka Elżbieta - dyrektor szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie,
3. Jagielska Renata - dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie,
4.Ruszkowska Aldona - dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
5.Szewczak Dariusz - dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
6. Zimińska Magdalena - dyrektor Szkoły Podstawowej w Gościszewie,
7. Banaszyńska Helena - ekspert,
8. Bednarczyk Halina - ekspert,
9.Łaszuk Krzysztof - ekspert.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor