Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XXIII/134/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Sztum do programu „Utworzenie systemu
e-government w powiecie sztumskim”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr142, poz. 1591; zm z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; zm. Z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; zm. Z 2004 r. , Nr 102, poz. 1055)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Miasto i Gmina Sztum przystępuje do programu utworzenia systemu e-government w powiecie sztumskim.

§ 2


Miasto i Gmina Sztum deklaruje udział środków własnych w wysokości 10.000,- zł w budżecie 2005 roku.

§ 3


Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Wejście polski do Unii europejskiej przyczyni się do sporych zmian w wykorzystaniu nowoczesnych technologii przez administrację publiczną. Właśnie usługi publiczne realizowane drogą elektroniczną (e-government) są jedynym z unijnych priorytetów.
Zastosowanie nowoczesnych technik elektronicznych w administracji publicznej zmniejsza koszty jej funkcjonowania, skraca czas załatwienia spraw, a przede wszystkim wpłynie na większą jawność działalności administracji, usprawni przepływ informacji pomiędzy instytucjami oraz na płaszczyźnie instytucja – obywatel.
O ważności dostosowania naszych struktur administracyjnych do struktur unijnych świadczy chociażby fakt skierowania przez Unię Europejską w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego bardzo dużych środków finansowych na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Przygotowywany przez Starostwo powiatowe w Sztumie w porozumieniu z gminami powiatu sztumskiego projekt zakłada:
- Utworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentacji dostosowanego do obsługi podpisu elektronicznego (wymagany od 2005),
- Elektronicznej archiwizacji dokumentów,
- Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu (stacje robocze, serwery, oprogramowanie biurowe, skanery)
- Instalacje szerokopasmowych łącz satelitarnych w punktach o utrudnionym dostępie do sieci telekomunikacyjnej.

Wkład własny uczestników będzie stanowić 25% wartości projektu. Udział kilku jednostek samorządowych we wspólnym projekcie znacznie zminimalizuje koszty wprowadzenia wyżej wymienionych technik informatycznych w każdej z uczestniczących jednostek.