Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XXIII/132/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2004 roku


w sprawie Programu Współpracy Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2004 roku.

Na podstawie art.. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591, Dz. U. 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. 2002 Nr 153 poz. 1271, Dz. U. 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568)i art. 5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) w związku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591, Dz. U. 2001 Nr 2002 Nr 23 poz. 220, Dz. U. 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. 2002 Nr 153 poz. 1271, Dz. U. 2002 nr 214 poz. 1806, Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się „ Program Współpracy Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2004 roku”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sztum.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:Ustawa z dnia 254 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organy stanowiące samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Ustawa określa strefę działań publicznych, w których organy samorządu terytorialnego powinny współpracować z organizacjami pozarządowymi na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Realizacji tych zadań ma służyć opracowanie rocznych planów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Wobec powyższego podjecie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Załączniki Uchwały Rady Miejskiej dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w Biurze Rady Miejskiej w pok. nr 34.