Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XXIII/123/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2004 rokuw sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta i gminy Sztum na lata 2004-2010Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1519) rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:


§ 1


Uchwala się dla Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta i gminy Sztum na lata 2004-2010 w formie załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Po akcesji Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków funduszy strukturalnych w oparciu o określane zasady programowania. Każde państwo członkowskie jest zobowiązane do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju, który w Polsce został uchwalony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Plan Rozwoju został podzielony na priorytety i wdrażany za pomocą Programów Operacyjnych, których uszczegółowione państwa członkowskie dokonują w Uzupełnieniu Programu. Pomoc finansowa w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty realizowany jest na podstawie wielofunduszowych zintegrowanych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i samorządy województw lub jednofunduszowych programów operacyjnych zarządzanych przez właściwe ministerstwa.
W obecnej chwili ukazały się uzupełnienia do Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego zalecające opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego przy ubieganiu się o środki z funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Z uwagi na opracowywane przez gminę projekty infrastrukturalne podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.