Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XXIII/121/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2004 roku


w sprawie przystąpienia sołectw Czernin, Sztumskie Pole Gmina Sztum do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami)-

Rada Miejska u c h w a l a , co następuje:

§ 1


Sołectwa Czernin i Sztumskie Pole Gmina Sztum przystępują do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.

§ 2


1. Deklaruje się środki gminy w wysokości 20.000,-zł na realizację zadań ujętych w Programach Odnowy Wsi.
2. Środki , o których mowa w ust. 1 zgodnie z uchwałą nr XXIII/126/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do budżetu gminy na 2004 r. nowych wydatków majątkowych pn. „ Budowa boiska do gier małych w Czerninie” i „Urządzenie placu zabaw we wsi Sztumskie Pole” zostaną wprowadzone do budżetu gminy na rok 2004.

§ 3


Realizacje uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


W związku z podjęciem decyzji przez Zarząd Województwa Pomorskiego o uruchomieniu Pomorskiego Programu Odnowy wsi zachodzi konieczność wytypowania sołectw do Programu. W roku bieżącym gminy mogą złożyć 2 wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w części dotyczącej restrukturyzacji i unowocześnienia bazy turystyczno – sportowo – rekreacyjnej. Z uwagi na fakt, że sołectwo Czernin jest największym w gminie, a jednocześnie o zbyt małej infrastrukturze sportowej wnoszę o zaakceptowanie sołectwa do Programu. Sołectwo Sztumskie pole już rozpoczęło pracę nad przygotowaniem terenów pod plac zabaw. W sołectwie nie ma żadnej innej infrastruktury sportowej, kulturalnej. Wnoszę też o przyjęcie propozycji wytypowania sołectwa do programu.
Biorąc pod uwagę wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.