Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 35/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 21 kwietnia 2004 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie przepisów art. 19 ust. 2 , art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177)
zarządzam, co następuje:

§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie na okres jednego roku, powołuję Komisję do przeprowadzenie postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

Przewodniczący - Małgorzata Draganek
Członkowie:
- Teresa Nowak
- Sabina Jabłońska-Janus

§ 2


Komisja jest zobowiązana przeprowadzić postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor