Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 33/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 16 kwietnia 2004 r.w sprawie zatwierdzenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy Sztum.

Na podstawie § 6 pkt. 2 Trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu gminy Sztum dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy Sztum, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań- stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/245/2000 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

zatwierdzam


rozdział dotacji na rok 2004 dla poszczególnych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy Sztum w wysokości i na określone projekty zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Załącznik