Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 31/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 kwietnia 2004 roku


w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami),
Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w II kwartale 2004 r. określonych w punkcie 1, 14 - wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.
Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:


Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na II kwartał 2004 roku dokonuje się:

  1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" o kwotę 1.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sztumskim Polu - etap IV zadanie A i B" w celu pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej (wykonanie światłokopii map z projektu budowlanego i wysyłka dokumentacji przetargowych dla oferentów),
  2. w dziale 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 228 poz. 2255 z późn. zmianami).


Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej