Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XXI/111/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2004 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej uchwala się, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za rok 2003, zamykające się kwotami:

 1. DOCHODY
  plan - 22.835.748 zł
  wykonanie - 22.602.465 zł
  w tym:

  • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
   plan - 2.063.298 zł
   wykonanie - 2.062.746 zł
  • dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
   plan - 125.000 zł
   wykonanie - 125.000 zł
  • dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
   plan - 190.000 zł
   wykonanie - 185.551 zł
  • dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
   plan - 89.396 zł
   wykonanie - 89.396 zł

 2. WYDATKI
  plan - 24.864.072 zł
  wykonanie - 21.108.465 zł
  w tym:

  • a) wydatki bieżące
   plan - 21.063.967 zł
   wykonanie - 20.042.211 zł
   w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
   plan - 10.826.215 zł
   wykonanie - 10.479.471 zł
  • dotacje
   plan - 888.698 zł
   wykonanie - 879.785 zł
  • wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
   plan - 2.063.298 zł
   wykonanie - 2.062.746 zł
  • wydatki na obsługę długu gminy
   plan - 110.255 zł
   wykonanie - 63.601 zł
  • wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
   plan - 125.000 zł
   wykonanie - 125.000 zł
  • wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
   plan - 190.000 zł
   wykonanie - 148.793 zł
  • wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
   plan - 24.745 zł
   wykonanie - 24.745 zł

   b) wydatki majątkowe
   plan - 3.800.105 zł
   wykonanie - 1.066.254 zł
   w tym:

  • wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
   plan - 64.651 zł
   wykonanie - 64.650 zł

 3. Budżet zamyka się wynikiem dodatnim w kwocie 1.494.000 zł stanowiącym nadwyżkę budżetu za rok bieżący

 4. Gospodarstwo pomocnicze
  Przychody – wykonanie - 4.322.192 zł
  Koszty – wykonanie - 4.312.743 zł

 5. Środki specjalne
  Przychody – wykonanie - 468.342 zł
  Wydatki – wykonanie - 435.243 zł

 6. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Przychody - wykonanie - 84.146 zł
  Koszty – wykonanie - 105.645 zł

Część opisowa i tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003 została przedłożona Radzie Miejskiej 27 marca 2004 roku i przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2004 roku.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2003 rok Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej na sesji w dniu 27 marca 2004 roku. Sprawozdanie zostało przesłane w terminie do dnia 31 marca 2004 roku Regionalne Izbie Obrachunkowej w Gdańsku do zaopiniowania. W uchwale Nr 147/IV/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdził, że tak opracowane sprawozdanie daje Radzie możliwość oceny wykonania budżetu i spełnia wymogi ustawowe, a pod względem formalno - prawnym sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi wymogami.