Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie nr 13/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 18 marca 2004 roku


w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w Sztumie przy ul. Reja oraz zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu.

Na podstawie § 8 ust. 1 i 4 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 90 poz. 1249 z 23.11.2001 r. ze zmianami

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje:

§ 1


Typuję do dzierżawy na okres od dnia przejęcia nieruchomości od obecnego Dzierżawcy do 30 kwietnia 2005 roku w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w Sztumie przy ul. Reja obręb geodezyjny nr 2 składającą się z:
 • działki nr 446 o pow. 6176m2,
 • budynku użytkowego,
 • budynku użytkowo-mieszkalnego obciążonego umową najmu lokalu mieszkalnego,
 • budynku sanitarnego z wnęką przeznaczoną na kuchnię polową,
 • budynku WC wolnostojącego,
 • dwóch pomostów.

  § 2


  1. Zatwierdzam regulamin przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pisemnego na nieruchomość zabudowaną opisaną w § 1, stanowiący załącznik nr 1.
  2.Regulamin, o którym mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.sztum.pl, jednocześnie z wykazem i ogłoszeniem o przetargu.

  § 3


  Ustalam komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:
 • Przewodniczący Komisji: Sławomir Michalik -Członek Rady Miejskiej w Sztumie
 • Członek Komisji: Teresa Wasielewska - Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
 • Członek Komisji: Elżbieta Oblotzka - nspektor Ref. Gosp. Nieruchomościami

  § 4


  Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

  § 5


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

  Leszek Tabor

  Załącznik Nr 1