Urząd Miasta i Gminy
Komisarz Wyborczy
w Gdańsku

DGD 904-1/04

Gdańsk, dnia 15 marca 2004 r.

Panie i Panowie

Przewodniczący
Rad Gmin (Miast)

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
oraz Wójtowie Gmin


Uprzejmie informuję, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 9 marca 2004 r. zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego i wyznaczył datę wyborów na dzień 13 czerwca 2004 r.

Postanowienie to zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 pod poz. 354.

 1. W związku z powyższym przekazuję:
 2. postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,
 3. pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2004 r. ZPOW-903-6/04, skierowane do Pań i Panów Przewodniczących Rad Gmin ( Miast ) oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, dotyczące prac związanych z organizacją wyborów,
 4. informację Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 marca 2004 r. ZPOW-903-5/04 o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o warunkach udziału w głosowaniu w tych wyborach.

Jednocześnie w związku z przekazywanymi dokumentami wyjaśniam, co następuje:

I.Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wraz z wykazem okręgów wyborczych i siedzib okręgowych komisji wyborczych podlega ogłoszeniu w formie obwieszczenia w terminie do dnia 26 marca 2004 r. Obwieszczenie takie zostanie Paniom i Panom Prezydentom, Burmistrzom i Wójtom przekazane odrębnie, odpowiednio wcześniej w celu jego rozplakatowanie na terenie gminy (miasta) w wyżej podanym terminie.

II. Jedną z pierwszych czynności wyborczych wynikających z przepisu art. 42 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego oraz z ustalonego kalendarza wyborczego jest:

 1. dokonanie ewentualnych zmian w podziale na stałe obwody głosowania,
 2. utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych a także w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów.
  Wymaga to podjęcia przez rady gmin (miast) w terminie do dnia 29 kwietnia 2004 r. stosownych uchwał przy uwzględnieniu następujących zasad:

  • zmiany w podziale gmin na obwody głosowania:
   - podstawę prawną do dokonania tych zmian stanowi art. 30 i 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 i z 2004 r. Nr 25, poz. 219) oraz art. 42 ust. 3 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego;
   - zmiany w podziale na obwody głosowania mogą być dokonane jedynie w przypadku zmiany granic gminy bądź zmiany liczby mieszkańców w obwodzie, polegającej w szczególności na przekroczeniu liczby 3.000 mieszkańców w danym obwodzie głosowania;
   - zmian dokonuje rada gminy w drodze uchwały podjętej na wniosek wójta ( burmistrza, prezydenta miasta);
   - uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz niezwłocznemu podaniu - po jej podjęciu - do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie;
   - po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku;
   - ewentualna zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej, będąca czynnością organizacyjną wójta, burmistrza i prezydenta miasta, powinna być dokonana w terminie umożliwiającym uwzględnienie jej w informacji, o której mowa w art. 44 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego;
  • utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych:
   - podstawę prawną do utworzenia tych obwodów stanowi art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 ) oraz art. 42 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego;
   - obwody te nie mają charakteru obwodów stałych, w związku z tym powinny one być utworzone dla zarządzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego niezależnie do tego, iż obwody takie tworzone były w dotychczas przeprowadzonych wyborach lub referendach;
   - utworzenie obwodów w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej jest obligatoryjne, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej. 50 wyborców;
   - można utworzyć obwód głosowania w szpitalu i w zakładzie pomocy społecznej również w przypadku, gdy liczba wyborców przebywających w nich byłaby mniejsza niż 50 wyborców, po zasięgnięciu jednakże w takiej sytuacji opinii kierownika właściwej placówki;
   - obligatoryjne jest utworzenie obwodów w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów; odstępstwa od tej zasady mogą mieć miejsce w uzasadnionych wypadkach jedynie na wniosek dyrektora zakładu lub aresztu;
   - utworzenie tych obwodów następuje w drodze uchwały rady gminy podjętej na wniosek wójta (burmistrza , prezydenta miasta);
   - uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz niezwłocznemu podaniu - po jej podjęciu - do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie;
   - po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsk.

Ze względu na konieczność terminowego wykonania tych prac uprzejmie proszę o przekazanie telefonicznie lub faksem ( tel. 301-15-10, 305-94-41, 3077-296, faks 301-27-30, 305-21-06) w terminie do dnia 30 marca 2004 r. następujących informacji:

 1. czy przewiduje się dokonanie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania,
 2. czy w danej gminie (mieście) utworzone zostaną obwody głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych.

W sprawach powyższych obowiązują także odpowiedzi negatywne a w przypadku odpowiedzi pozytywnej - proszę o podanie terminu sesji, na której rozpatrzone zostaną zmiany w podziale gminy na obwody głosowania lub nastąpi utworzenie obwodów głosowania w wyżej wymienionych jednostkach i zakładach.

III.
Załączoną informację Państwowej Komisji Wyborczej o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy upowszechnić wśród mieszkańców gminy ( miasta ) w sposób i w formach dostępnych organom gminy, np. przez wywieszenie jej na urzędowych tablicach ogłoszeń, nieodpłatne podanie jej treści w wydawanych przez organy gminy wydawnictwach i innych publikacjach bądź też rozpropagowanie jej w jakichkolwiek innych formach.


Komisarz Wyborczy

Katarzyna Jankowska - Józefiak