Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XIX/106/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 15 marca 2004 roku


w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki położonej w Sztumie obręb II, stanowiącej własność osób fizycznych.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 9 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku.

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, działki nr 419/3 o pow. 261 m2, położonej w obrębie II miasta Sztum, stanowiącej własność osób fizycznych, opisanej w KW nr 4378, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie.

§ 2


Koszty związane z nabyciem ponosi Miasto i Gmina Sztum.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum .

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Działka nr 419/3 o pow. 261 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Sztum, stanowi własność osób fizycznych.
Nabycie w/w działki do gminnego zasobu nieruchomości zezwoli na regulacje stanu prawnego władania gruntem pod istniejącym ogólnodostępnym „Deptakiem".
Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, proponuje podjecie Uchwały w przedstawionym brzmieniu.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz pozytywną opinię Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.