Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XIX/105/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 15 marca 2004 roku


W sprawie wytypowania do zbycia działki położonej w Sztumie przy ul. Jagiełły, obręb geodezyjny nr 3, w drodze przetargu.

Na podstawie § 2 ust 1 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U z 2000 roku Nr 46 poz. 543)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu działki oznaczonej numerem 136/10 o pow. 4291 m 2 położonej w Sztumie przy ul. Jagiełły, obręb geodezyjny nr 3 miasta Sztum, opisanej w księdze wieczystej KW nr 1783 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie, w drodze przetargu z przeznaczeniem pod budowę stacji paliw.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Projekt uchwały jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Sztum zatwierdzonym uchwałą Nr XIV/75/ 2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2003 roku.
Biorąc pod uwagę prawidłowe i zgodne z planem zagospodarowanie działki nr 136/10 położonej w Sztumie obręb 3, proponuję podjecie uchwały w przedstawionym brzmieniu.
Projekt uchwały uzyskał pozytywna opinię Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz pozytywną opinię Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.