Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 7/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 25 lutego 2004 roku


W sprawie wytypowania do sprzedaży budynku mieszkalnego położonego w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 14 „L” na rzecz najemcy oraz ustalenia formy zbycia gruntu.

Na podstawie § l i § 3 pkt 2 Uchwały Nr XLI/327/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02 marca 2002 roku w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Sztum ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 39 poz. 902 z dnia 14 czerwca 2002 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


Typuje się do sprzedaży budynek mieszkalny, będący przedmiotem najmu stanowiący mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Sztum, położony w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego nr 14 „L”, oraz działkę oznaczoną numerem 294 o pow. 367m2 (zabudowana tym budynkiem), według zasad określonych w uchwale Nr XLI/327/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02 marca 2002 roku.

§ 2


Przy sprzedaży budynku mieszkalnego, grunt pod budynkiem sprzedawany będzie na własność.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor