Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XVII/104/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 lutego 2004 roku


w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Sztumie na 2004 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami oraz § 71, ust. 1 Statutu Gminy Sztum stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr VI/19/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 lutego 2003 roku -(Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego nr 48, poz. 719 z dnia 4 kwietnia 2003 roku)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje :

§ 1


  1. Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Sztumie wymienionych w § 1 w ust. 1-6 uchwały nr II/3/2002 Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2002 roku na 2004 rok.
  2. Plany pracy poszczególnych komisji stanowią załączniki od nr 1 – 6 niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji Rady Miejskiej.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Plan pracy Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Gospodarczego na 2004 rok. (załącznik nr 1)

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na 2004 rok. (załącznik nr 2)

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych i Integracji Europejskiej na 2004 rok. (załącznik nr 3)

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej na 2004 rok. (załącznik nr 4)

Plan pracy Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miejskiej w Sztumie na 2004 rok. (załącznik nr 5)

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I - półrocze 2004 roku. (załącznik nr 6)