Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XVII/102/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 lutego 2004 roku


w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Sztum.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.1 i art.22 ust.2 w zw. z art.9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art.4 ust.1 i art.13 ust.2 ustawy z dnia 22 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2000r. Nr 62, poz. 718; zm. z 2001r. Dz.U.Nr 46, poz. 499; zm. z 2002r. Dz.U.Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984; zm. z 2003r. Dz.U.Nr 65, poz. 595)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


W Statucie Miasta i Gminy Sztum stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/19/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 lutego 2003r. wprowadza się następujące zmiany:
„ W § 5 ust. 1 dodaje się punkty 4 - 15 w brzmieniu:

 1. Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
 2. Gimnazjum Nr 2 w Czerninie,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M.Golisza w Sztumie
 4. Szkoła Podstawowa im. Rodziny Donimirskich w Czerninie,
 5. Szkoła Podstawowa im. XXX-lecia PRL w Gościszewie,
 6. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi,
 7. Szkoła Podstawowa im Jana Hinca w Piekle,
 8. Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie,
 9. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Sztumie,
 10. Publiczne Przedszkole w Czerninie,
 11. Publiczne Przedszkole w Gościszewie.
 12. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ”.

§ 2


Pozostała treść Statutu pozostaje bez zmian.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, o ustroju gminy stanowi statut , który jest aktem prawa miejscowego. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy w zakresie działania gminy, a przede wszystkim uchwalanie statutu, który określa oprócz ustroju gminy również organizację wewnętrzną i tryb pracy jej organów. Statut zawiera również katalog gminnych jednostek organizacyjnych, które gmina tworzy w celu wykonywania swoich zadań. Zasadnym jest więc poszerzenie go o kolejne jednostki organizacyjne, wykonujące zadania gminy. o których mowa w niniejszej uchwale.
Zgodnie z przyjętą techniką legislacyjną zmiana statutu odbywa się w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzania, w związku z powyższym potrzeba podjęcia uchwały w zaproponowanym brzmieniu.