Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XVII/101/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 lutego 2004 roku


w sprawie uchwalenia „Regulaminu porządkowego stadionu miejskiego w Sztumie”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1


Uchwala się „Regulamin porządkowy stadionu miejskiego w Sztumie” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski

Uzasadnienie:


Ustawodawca zobowiązał rady gmin do uchwalenia regulaminów obiektów, w tym stadionów określających zasady zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z obiektu lub terenu a także znajdujących się tam urządzeń. Projekt niniejszego regulaminu został przedstawiony do zaopiniowania przez Komisję Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej, kluby sportowe, szkoły i administratora obiektu. Zgłoszone wnioski i propozycje dotyczyły zasad korzystania z obiektu przez młodzież szkolną. Zostały one w projekcie regulaminu uwzględnione. Resortowa Komisja Rady Miejskiej projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Miasta i Gminy wnosi o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.