Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 148/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 23 grudnia 2003r


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu Obrony Cywilnej mieszczącego się w budynku UMiG w Sztumie.

Na podstawie rozdziału 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z 1994 roku ze zmianami)

§ 1


Celem sprawnego przeprowadzenia spisu z natury składników majątku Obrony Cywilnej wyznaczam zespół spisowy w następującym składzie:

  1. Mieczysław Kłopotowski – przewodniczący
  2. Grażyna Żołędowska - członek
  3. Pelagia Michalska - członek

§ 2


Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

§ 3


Inwentaryzację należy przeprowadzić na dzień 31.12.2003 roku.

§ 4


Na okoliczność przeprowadzenia spisu należy sporządzić protokół podpisany przez pracowników dokonujących spisu.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor