Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 147/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 23 grudnia 2003r


w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie § 1 Uchwały nr 10/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie powoływania osób do składu Komisji na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zatwierdzenie regulaminu pracy komisji przetargowych

Zarządzam, co następuje:

§ 1


W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie studium wykonalności wraz z oceną oddziaływania na środowisko dla projektu: zagospodarowanie centrum Sztumu w celu ożywienia gospodarczego i społecznego.

Powołuję Komisję, która przeprowadzi postępowanie i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

  1. Zbigniew Tchórzewski
  2. Daria Mietlewska - Dura
  3. Sylwia Mackiewcz
  4. Teresa Nowak
  5. Marek Dobrzyński
    oraz w charakterze konsultanta
  6. Leszek Witkowski

§ 2


  1. Postępowanie wszczęto dnia 27 listopada 2003 r. na wniosek Kierownika Ref. Rl i PP UmiG w Sztumie.
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2003 r., o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. Nr 33.

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor