Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 143/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 17 grudnia 2003r


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku § 1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu , terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzam, co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego:

  • nr 15 mieszczącego się w budynku nr 22 klatka „B” w Sztumie przy Placu Wolności , wytypowanego do sprzedaży Zarządzeniem Nr 123/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 29 października 2003 roku,
  • nr 2 mieszczącego się w budynku nr 6 w Sztumie przy ul. Jagiełły, wytypowanego do sprzedaży Zarządzeniem Nr 124/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 29 października 2003 roku,

powołuje komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Sławomir Michalik – Członek Rady Miejskiej
  2. Członek: Teresa Wasilewska – Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
  3. Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Gosp. Nieruchomościami

§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor