Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 137/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 08 grudnia 2003 roku


w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w 2003 r.

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


  1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,

  2. Dokonuje się zmiany przeznaczenia pomocy finansowej zawartej w Zarządzeniu Nr 127/2003 r. Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 listopada 2003 r. przeniesionej z rezerwy budżetowej z „zakupu autodrabiny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie” na „zakup ciężkiego samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Uzasadnienie:


  • I. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” o kwotę 1.000 zł w celu sfinansowania szkolenia strażaków – ratowników z jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.
  • II. Zmiany przeznaczenia pomocy finansowej zawartej w Zarządzeniu Nr 127/2003 r. Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 listopada 2003r. dokonuje się w związku z Uchwałą Nr XV/83/2003 r. Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na zakup „ciężkiego samochodu gaśniczego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie, w której traci moc uchwała Nr XIV/77/2003 r. Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 40.000 zł Powiatowi Sztumskiemu zgodnie z porozumieniem na zakup autodrabiny dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.


    Załącznik Nr 1