Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 127/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 19 listopada 2003 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


  1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 22.810.468 zł

  2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 24.838.792 zł

  3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

  4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborZałączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.