Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 121/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 16 października 2003 roku


w sprawie ustalenia cennika dzierżaw dla gminnego zasobu nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ze zmianami

Zarządzam, co następuje:

§ 1


Ustalam cennik za wydzierżawienie nieruchomości z gminnego zasobu wg niżej podanych stawek netto:

 1. Grunty na cele handlowe, stawka miesięczna
  I strefa - 2,42 zł/m2
  II strefa - 1,74 zł/m2
  III strefa - 1,45 zł/m2

 2. Wiata w Barlewiczkach usytuowana na
  działce nr 89/12 o pow. 41 m2, stawka miesięczna
  - 60 zł

 3. Za garaże w Górkach (7 szt)
  wraz z gruntem, stawka miesięczna
  - 60 zł/szt

 4. Grunt: stawka miesięczna
  a/ na naukę jazdy samochodowej
  lokalizacja - Sztum ul. Kościuszki - 60,55 zł

 5. Grunty pod garaże (stałe, czasowe) za 1 punkt,
  stawka roczna -


  a/ teren Miasta Sztum - 200,00 zł

  b/ teren Gminy Sztum - 176,00 zł

 6. Grunty na cele:
  działalność gospodarcza, przemyslowa,
  rzemiosło, stawka roczna
  - 3,63 zł/m2
  (dopuszcza się zawieranie umów z miesięcznym
  terminem płatności)

 7. Nieruchomości zabudowane, stawka m-czna
  Położenie nieruchomości
  Sztum ul. Lipowa - działka nr 465/2 - 1.348,40 zł
  Sztum ul. Jagiełły „Baszta” - część działki 620/1 - 346,06 zł
  Sztum ul. Żeromskiego - budynek użytkowy - część działki nr 18/20 - 86,55 zł
  Sztum ul. Żeromskiego - portiernia - działka nr 18/19 - 100,35 zł
  Sztum obr. 2 WC - część działki nr 366/33 -- 49,00 zł
  Gościszewo 80A – lokal użytkowy – działka nr 146/3 – 304,70 zł

 8. Ogrody przydomowe, stawka roczna - 0,07 zł/m2
  - wartość czynszu w umowie nie może
  być mniejsza niż - 11,00 zł

 9. Grunty rolne - za 1 ha, stawka roczna
  R kl. I - 4,35 q pszenicy
  R kl. II - 3,96 q
  R kl. IIIa - 3,54 q
  R kl. IIIb - 3,00 q
  R kl. IVa - 2,40 q
  R kl. IVb - 1,80 q
  R kl. V - 1,00 q
  R kl. VI - 0,70 q
  ŁP kl. I - 4,35 q
  ŁP kl. II - 3,54 q
  ŁP kl. III - 2,79 q
  ŁP kl. IV - 2,01 q
  ŁP kl. V - 1,00 q
  ŁP kl. VI - 0,70 q
  Czynsz dzierżawy jest płatny w dwóch półrocznych ratach w wysokości równowartości pieniężnej wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej w umowie dzierżawy przez krajową średnią cenę skupu pszenicy opublikowaną przez GUS za każde półrocze danego roku kalendarzowego obowiązującą w dniu płatności raty.

  12. Grunty na cele składowe, stawka roczna - 0,07 zł/m2
  bez dochodu - szopki, siedliska, składy opału

  wartość czynszu w umowie nie może
  być niższa niż - 11 zł

§ 2


Stawki ustalone w paragrafie 1 pkt 9 należy stosować dla powierzchni gruntu od 0,10 ha, natomiast dla mniejszej powierzchni stawki ustalone w paragrafie 1 pkt 8.

§ 3


 1. W szczególnych przypadkach zostaną ustalone odmienne od w/w, stawki czynszu dzierżawnego.
 2. Jeśli, po rozwiązaniu umowy dzierżawy, dzierżawca nie wyda przedmiotu dzierżawy, będzie obciążany opłatą za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

§ 4


 1. Ustala się następujące terminy płatności czynszów dzierżawnych:
  a/ za grunty rolne: w dwóch terminach, do 31 marca za pierwsze półrocze
  i do 30 września za drugie półrocze
  b/ czynsze roczne do 31 marca każdego roku,
  c/ czynsze miesięczne do 15 każdego m-ca,
 2. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu należy stosować odsetki ustawowe.
 3. Ustala się, że najniższa wartość czynszu w umowie zawartej z przeznaczeniem na działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą nie może być niższa niż 25 zł.

§ 5


Podział miasta i gminy na strefy:

 • do I – ej strefy zalicza się ul. Mickiewicza, Plac Wolności, ul. Galla Anonima, ul. Jagiełły do Baszty, ul. Reja, ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Kasprowicza, ul. Lipowa, teren tzw. „Szachownicy” oraz teren przyległy do w/w ulic położony do 30 m licząc od krawężnika jezdni,
 • do II – ej strefy należy pozostały teren miasta,
 • do III – ej strefy należy teren gminy.

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2004 roku.

§ 7


Z dniem 31 grudnia 2003 roku traci moc Uchwała Nr 95/2001 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 grudnia 2001 w sprawie ustalenia cennika dzierżaw dla gminnego zasobu nieruchomości oraz Zarządzenie Nr 10/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 95/2001 ZMiG Sztum z dnia 03 grudnia 2001 r.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor