Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 112/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 01 października 2003r.


w sprawie umorzenia odsetek od należności z tytułu udziału w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Zacisze w Sztumie.

Na podstawie § 3 ust.2 Uchwały nr XXXI/259/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2001 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sztum z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych usług w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, po rozpatrzeniu wniosku pani Danuty S. zamieszkałej w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


Umarza się odsetki w kwocie 1.151,20 zł /słownie złotych: Jeden tysiąc sto pięćdziesiąt jeden 20/100/, od części należności z tytułu udziału w budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Zacisze, dla Pani Danuty S.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju i Planowania Przestrzennego UMiG w Sztumie.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor