Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 111/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 01 października 2003 roku


w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/68/2003 z dnia 2003 roku.

Na podstawie art.126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami), oraz § 8 uchwały budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


  1. W budżecie gminy na rok 2003 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Załącznik do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.