Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 107/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 16 września 2003 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 22.545.559 zł
  2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 24.440.683 zł

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Załącznik Nr 1