Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 106/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 września 2003 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie § 1 Uchwały Nr 10./2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie powoływania osób do składu Komisji na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zatwierdzenie regulaminu pracy komisji przetargowych

zarządzam, co następuje:

§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie

powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

  • Przewodniczący: Zbigniew Tchórzewski
    Członkowie:
    Roman Markowicz
    Teresa Nowak

§ 2


  1. Postępowanie wszczęto dnia 24 czerwca 2003 r. na wniosek Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej – Romana Markowicza
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2003 r. o godz. 12.15 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. Nr 39.

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor