Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 101/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 września 2003 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 22.528.559 zł
  2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 24.423.683 zł
  3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 600 „Transport i łączność”

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Załącznik Nr 1.
Załącznik Nr 2.