Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 95/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 27 sierpnia 2003 roku


w sprawie wytypowania lokalu użytkowego do sprzedaży, ustalenia formy zbycia udziału do gruntu oraz ustalenia ceny sprzedaży.

Na podstawie § 1 i § 3 pkt 3 i § 4a Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 90 poz. 2603 z dnia 23 listopada 2001 roku oraz
Uchwały Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 39 poz. 902 z dnia 14 czerwca 2002 roku.

Zarządzam, co następuje:  1. Typuję do sprzedaży, będący przedmiotem najmu lokal użytkowy w budynku przy Placu Wolności nr 19 w Sztumie wraz z udziałem 0,23 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 589 Sztum obręb geodezyjny nr 2, z prawem pierwszeństwa nabycia nieruchomości dla najemcy.
  2. Najemca lokalu otrzymuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości pod warunkiem, że nie zalega z opłatami na rzecz administratora oraz Gminy Sztum.
  3. Sprzedaż będzie przeprowadzona według zasad określonych w Uchwałach Rady powołanych w podstawie prawnej niniejszego zarządzenia.

§ 2


  1. Ustalam cenę sprzedaży lokalu opisanego w § 1 w wysokości 105.830,00 zł oraz za oddanie udziału 0,23 w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 589 w użytkowanie wieczyste ustalam pierwszą opłatę w wysokości 468,25 zł (wartość udziału 0,23 w działce 589 wynosi 1.873 zł).
  2. Kwoty wymienione w pkt. 1 płatne przez nabywcę najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

§ 3


Nabywca pokrywa koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. zawarcia aktu notarialnego, wyceny nieruchomości, sporządzenia dokumentacji geodezyjnej oraz założenia księgi wieczystej.

§ 4


Wykonanie uchwały powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor